ENRECON är, och ska vara, ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och lilla beställaren.

Med en hög servicenivå, hög kompetens och hög integritet är målsättningen att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster till yrkesmässiga kunder som bedriver miljöfarlig verksamhet. Vi jobbar med miljötillstånd i allmänhet, men på grund av vår bakgrund är många av våra uppdrag inom återvinningsbranschen och anläggnings- och transportsektorn.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta uppdrag för privatpersoner.

Medarbetare

Niklas Ander

070-812 83 66
niklas.ander@enrecon.se

Niklas tog sin examen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet 2004 och har, undantaget en kort period på miljöförvaltning, arbetat inom återvinningsindustrin eller som konsult. Han har haft en mängd befattningar men huvudsakligen arbetat som miljöchef och regionchef i ett återvinningsföretag samt varit verksam som uppdragsledare och delägare i ett konsultföretag. 2015 grundade Niklas ENRECON AB. Niklas arbetar främst med avfallsfrågor, men även med mark, vatten och bolagets övriga projekt. En stor del av sin tid ägnar Niklas även åt att hålla utbildningar inom avfall och masshantering. Niklas är även bolagets VD.

Erik Pettersson

070-879 87 70
erik.pettersson@enrecon.se

Erik har arbetat på ENRECON sedan 2016, och är sedan 2017 delägare. Innan dess arbetade han under ca 10 år miljöförvaltningen i Göteborg vilket gett honom en lång och bred erfarenhet av tillsyn med ett fokus inom avfallsområdet, efterbehandlings- och infrastrukturprojekt. På ENRECON arbetar Erik inom bolagets hela verksamhetsområde, med frågor kopplade till mark, avfall och vatten. Med sin bakgrund som biolog stöttar även Erik oss andra i alla de frågor rörande djur och natur som ofta dyker upp i våra projekt. I grunden har Erik en filosofie magisterexamen i biologi samt påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd.

Fredrik Haagen

073-778 30 80
fredrik.haagen@enrecon.se

Fredrik har arbetat på ENRECON sedan 2017. Fredrik är miljövetare och kom närmast från tjänsten som avfallsansvarig på en västsvensk kommun. Fredrik arbetade innan han började på ENRECON i sex år med miljö- och avfallsfrågor på olika positioner inom kommuner och kommunala bolag. På ENRECON arbetar Fredrik som konsult inom hela vårt verksamhetsområde, men främst med miljötjänster mot kunder inom avfallsområdet.

Teresia Kling

072-396 22 82
teresia.kling@enrecon.se

Teresia arbetar sedan februari 2019 på ENRECON. Hon har en magisterexamen i geovetenskap från 1992. Hon kommer närmast från ett av de stora konsultbolagen där hon under 8 år arbetade som gruppchef och uppdragsledare med frågor gällande markföroreningar, masshantering och avfall. Hon har en gedigen kunskap vad gäller miljöutredningar och miljöundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, riskvärdering, ansvarsutredningar och sanering.

Teresia har även en 15-årig myndighetsbakgrund med mångårig och bred erfarenhet av såväl juridiska som praktiska frågor inom hela miljöområdet som ex förorenade områden, spill- och dagvattenutsläpp, vattenskydd, kemikaliehantering, industritillsyn, schaktmassor, avfall och återvinning, täkter, avloppsrening samt buller- och luftfrågor. Vidare har Teresia stor erfarenhet av prövnings- och anmälningsärenden enligt miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och kontrollprogram.

Joakim Gradén

0723-85 11 49
joakim.graden@enrecon.se

Joakim arbetar sedan mars 2020 på ENRECON. I grunden har han en magisterexamen i organisk kemi samt nio års arbetslivserfarenhet som läkemedelskemist med inriktning på organisk syntes. 2013 läste han in en magisterexamen i miljövetenskap med inriktning miljöriskanalys och har sedan dess arbetat som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden.

Joakim har stor erfarenhet vad gäller myndighetskontakt, praktiskt fältarbete, miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, miljökontroller och efterbehandlingsåtgärder. Han är sedan 2018 certifierade miljöprovtagare för jord och grundvatten enligt Nordtests standard NT Envir 008.

Magnus Persson

072-146 82 79
magnus.persson@enrecon.se

Magnus arbetar sedan juni 2022 på ENRECON. Han kommer närmast från en tjänst som miljökonsult inom arbetsområdet avfall på ett stort konsultbolag. På ENRECON arbetar Magnus främst med miljötjänster mot kunder inom avfallsområdet.

Magnus har tidigare arbetat i fem år som miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och arbetade då med störst fokus på tillsyn inom avfallsområdet. Tiden som inspektör har gett Magnus en god erfarenhet av tillsyn, miljölagstiftning och myndighetskontakter.

I grunden har Magnus en kandidatexamen i miljövetenskap från SLU, Uppsala och har läst Miljö- och hälsoskydd för naturvetare på Göteborgs universitet.

Niklas Persson

070-494 59 44
niklas.persson@enrecon.se

Niklas har arbetat som miljökonsult i 12 år och kommer närmast från ett av de stora konsultbolagen. Inriktningen under åren som konsult har främst varit kopplad till utredningar kring avfall och avfallsupplag, hantering av dag- och lakvatten, förorenade områden, sanering av förorenad mark samt riskbedömningar.

Niklas har en kandidatexamen i Ekologi samt påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd. De första åren efter utbildningen arbetade han med prövning och tillsyn på kommun och länsstyrelse. Därefter började han som konsult på ett mindre bolag med inriktning mot mark, vatten och avfall.

Vill du jobba hos oss?

Maila Niklas