Tjänster

Förorenade områden

Förorenande områden

Vi erbjuder konsulttjänster inom förorenade områden

Vi har flera medarbetare med över 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden. Våra medarbetare har erfarenhet av allt från enkel miljökontroll vid mindre schaktarbeten, via arbete i omfattande exploateringsprojekt i förorenade områden till utredning av komplexa föroreningssituationer med klorerade lösningsmedel i berg mm.

Vi gör det mesta när det kommer till förorenade områden!

Har en myndighet förelagt dig om att undersöka din fastighet? Står du inför ett köp eller en försäljning av en fastighet och vill säkerställa att den inte är förorenad? Omfattas din verksamhet av IED/IUF-regelverket och kräver en statusrapport?Vi hjälper dig med utredningar, åtgärdslösningar, miljökontroll – ja det mesta när det kommer till förorenade områden!

Senaste projekt inom förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →