RECOMA AB

Ändringstillstånd RECOMA AB

RECOMA AB bedriver idag återvinningsverksamhet inom fastigheten Kuggen 14 i Hässleholms kommun enligt miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne.

Bolaget har idag möjlighet att lagra maximalt 40 ton avfall inför behandling, men ser på sikt ett behov av att lagra upp till 300 ton avfall vid enskilt tillfälle. Med anledning av detta avser därför RECOMA att söka ett ändringstillstånd för den befintliga verksamheten som möjliggöra en tillfällig lagring av avfall inför behandling om maximalt 300 ton.

Innan ansökan om ändringstillstånd lämnas in till prövningsmyndigheten (Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne) ska samråd genomföras kring den planerade ändringen av verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter. Samrådet omfattar verksamhetens omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning med anledning av ändringen av verksamheten.

Samråd för den planerade ändringen av verksamheten genomförs skriftligen. Vill du/ni framföra synpunkter, kan dessa sändas till fredrik.haagen@enrecon.se alt till postadress: ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Synpunkter, ska vara oss tillhanda senast den 2024-05-05. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan.

Samradsunderlag ansökan om ändringstillstånd RECOMASamrådsutskick