Platzer

Ansöka om tillstånd – Arendalsudden

Platzer Fastigheter AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (s.k. Natura 2000-tillstånd) för uppförande av tre byggnader och drift av logistikverksamhet på Arendalsudden inom fastigheten Arendal 764:720 i Göteborg i anslutning till Natura 2000-området Torsviken.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att informera och inhämta synpunkter. I länkar nedan finns en närmare beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda konsekvenser på utpekade naturvärden i Torsviken.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter på samrådsunderlaget kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult). Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast 19 augusti 2022, till arendalsudden@enrecon.se, alternativ per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda

SamrådsutskickNatura 2000-utredningBullerutredning (efterklang)Bullermätning (Ensucon)PM ljud (Cedås)Situationsplan och 3D-perspektiv (JKAB arkitekter)