Schakt i Väst

Återvinningsanläggning Säve

Schakt i Väst AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för etablering av en återvinningsanläggning för jordsiktning av icke farligt avfall på fastigheten Åseby 7:2 i Göteborg.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten. I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Vill Ni framföra synpunkter, eller om Ni har några frågor, kan dessa sändas till fredrik.haagen@enrecon.se, alt till postadress: ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Synpunkter, ska vara oss tillhanda senast 2022-09-30. Inkomna synpunkter kommer att redovisas till prövningsmyndigheten.

Samrådsunderlag