Veidekke Industri AB

ny täkt och deponi för inert avfall – Ribbingsberg

Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall samt asfaltsproduktion enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheterna Ribbingsberg 1:1 i Vårgårda kommun och Heden 1:5 och Heden 2:1 i Essunga kommun.

Behov av nytt bergmaterial bedöms finnas inom närområdet. Trafikverkets arbete med E20 och Vårgårdas expansiva utvecklingsarbete med flertalet detaljplaner är några exempel.

Verksamheten kommer att omfatta brytning av berg, produktion av asfalt, mottagning och deponering av jord- och schaktmassor. Berg, betong, tegel och liknande inerta material kommer att tas emot för konstruktion (anläggande av transportvägar, mothållsvallar och liknande). En mindre del av tillförda massor kommer att mekaniskt bearbetas.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult) via e-post eller brev (se nedan).

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen, senast den 9 juni 2023, till ribbingsberg@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

SamrådsutskickSamrådsunderlagSamrådsunderlag, bilaga 1, TäktplanSamrådsunderlag, bilaga 2, NaturvärdesinventeringSamrådsunderlag, bilaga 3, Arkeologisk utredningSamrådsunderlag, bilaga 4, PM Småvatten