WS Skrot & Industriåtervinning AB

Nytt tillstånd Vårgårda

WS Skrot & Industriåtervinning AB avser att hos Länsstyrelsen i Västra Götaland söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Degrabo 5:5, i Vårgårda kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall, sortering och mekanisk bearbetning av avfall samt skrotning av bilar och andra fordon.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten.

Samråd för den planerade verksamheten genomförs skriftligen. Vill du/ni framföra synpunkter, kan dessa sändas till ws-skroten@enrecon.se alt till postadress: ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Synpunkter, ska vara oss tillhanda senast den 18 februari. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan.

Samrådsunderlag