REMONDIS

Nytt och utökat tillstånd

REMONDIS Sweden AB avser att hos Länsstyrelsen i Västra Götaland söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Bajonetten 18 i Falköping.

Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall (mellanlagring), sortering. mekanisk bearbetning och annan behandling av avfall.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten.

Samråd för den planerade verksamheten genomförs skriftligen. Vill du/ni framföra synpunkter, kan dessa sändas till remondisfalkoping@enrecon.se alt till postadress: ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 24 juni 2024. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

SamrådsunderlagSamrådsutskick