Veidekke Industri AB

Tillstånd för täkt av berg samt deponi för inert avfall

Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall och asfaltverk enligt 9 kap. miljöbalken samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken på fastigheten Lillhult 1:26.

Verksamheten kommer att omfatta brytning av berg, produktion av asfalt, mottagning och deponering av jord- och schaktmassor. Berg, betong, tegel och liknande inerta material kommer att tas emot för konstruktion (anläggande av transportvägar, mothållsvallar och liknande). En mindre del av tillförda massor kommer att mekaniskt bearbetas.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult).

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen, senast 30 november 2022, till landvetterkrossen@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

Samrådsunderlag