Orust kommun

VA-ledningar, Orust – Tuvesvik – Ellös

Orust kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att de befintliga reningsverken är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös.

Kommunen planerar därmed att anlägga en spillvattenledning från Tuvesvik (på Lavön) till Ellös avloppsreningsverk samt en spillvattenledning som utanför Skottaren/Härmanö (vid Gullholmen) ansluter till befintlig söderifrån kommande ledning från Stocken. Vidare planeras även för vattenledning från Skottaren till Ellös via Lavön. Vattenverksamheten omfattar i huvudsak hela ledningssträckan.

Total ledningssträcka är ca 5 km lång och i stort sett hela sträckan förläggs i vatten med undantag för landtagen. Ledningsdragningen i vatten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet.

Synpunkter på planerad ledningsdragning ska lämnas skriftligen, senast 30 april 2023, till va-lankvast@enrecon.se alternativt per post ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

SamrådsutskickSamrådsunderlag