Projekt

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Stora delar av Göteborgsområdet består av äldre utfyllnader och är påverkat av tidigare verksamhet. Markföroreningar av olika slag är därför vanligt förekommande vilket är en utmaning vid ut- och ombyggnad av stadens fjärrvärmenät.

På uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utreder vi föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerar överskottsmassor på förhand. Vi tar fram rekommendationer kring avsättningen som innefattar tydliga schaktinstruktioner och utför slutligen miljökontroll i schakterna. Vid behov stöttar vi uppdragsgivaren i myndighetskontakter kring bedömning av ansvar för och utbredningen av nödvändig sanering, genomför miljökontroll under arbetets gång och författar slutrapporter.

Senaste projekt inom Förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →