Projekt

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Uppdraget innefattade framtagande av provtagningsplan, provtagning, riskbedömning och klassning av överskottsmassor.

ENRECON upprättade även saneringsanmälan och utförde miljökontroll i samband med schaktningsarbetet. Efter avslutad entreprenad sammanställdes saneringsarbetet i en slutlig saneringsrapport.

Senaste projekt inom Förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →