Projekt

Avfallsanläggning åt Sortera

Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Verksamheten hade kontinuerligt vuxit över tid och behov fanns att utöka kapaciteten på anläggning, vilket innebar att söka miljötillstånd, då anläggningen tidigare omfattandes av anmälningsplikt.

ENRECON har bistått Sortera i hela tillståndsprocessen. Från tidig planering till samråd, ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, kompletteringar och myndighetskontakter fram till lagakraftvunnet beslut.

Senaste projekt inom Avfallsfrågor

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →