Projekt

Deponigasutredning för EWGroup

Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Mätning av deponigaser utfördes både vid markytan och inne i deponin, i porluften. Mätning vid markytan utfördes med hjälp av en statisk kammare så kallad fluxbox och mätning inne i deponin utfördes i perforerade stålrör vilka installerades i deponin med hjälp av borrbandvagn.

Deponigas påvisades inom delar av deponin och utifrån uppmätta halter genomfördes en riskbedömning och ett åtgärdsförslag samt rekommendationer på vidare åtgärder utarbetades.

Senaste projekt inom Avfallsfrågor

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →