Projekt

Miljötillstånd åt VIAVEST

Tillstånd för deponi av inert avfall

Miljötillstånd

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Vi har i denna relativt komplexa tillståndsansökan ansvarat för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för planerade åtgärder och stöttat uppdragsgivaren från inledande planeringsskede till huvudförhandling i domstolen.

Anläggandet av deponin innefattar ianspråktagande av ett kärr och därav anläggande av ersättande dammar och våtmark för att kompensera för förlorade värden. Deponin kommer att kunna ta emot överskottsmassor från det expansiva Kungsbackaområdet och när utfyllnaden står klar omvandlas till verksamhetsytor i ett mycket attraktivt läge i direkt anslutning till E6.

Tillståndet vann laga kraft 2 juni 2020 och nu har vi fått uppdraget att ta fram kontrollprogram som stödjer exploatören i sitt ansvar för hänsyn till människors hälsa och miljö under deponins aktiva fas. Vi ansvarar också för regelbunden provtagning av yt- och grundvatten i anslutning till deponin.

Senaste projekt inom Miljötillstånd

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Läs mer →

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer →