Projekt

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Tillståndsansökan för vattenverksamhet

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Ledningarna ska avlasta befintliga ledningar genom staden samtidigt som behovet av pumpning till reningsverket kommer att minska. Projektet innebär anläggande av fyra sjöförlagda avloppsledningar, vilka ska anslutas från/till Österröds avloppsreningsverk. I projektet ingår även nybyggnad och ombyggnad av tre avloppspumpstationer.

Vattenverksamheten omfattar hela ledningssträckan som är ca 12 km lång och arbetet kommer att utföras i tre etapper. Ledningarna kommer i huvudsak att förläggas direkt på botten. I samband med nedläggning på botten kan schaktning, sprängning och/eller fyllning behöva genomföras. Styrd borrning kommer att utföras då vattnet inte är tillräckligt djupt för att kunna förlägga ledningar på botten eller när det inte är lämpligt att lägga ledningar på botten, t.ex. inom känsliga områden med ålgräs eller förorenade sediment.

I april 2020 lämnade Mark- och miljödomstolen Strömstads kommun tillstånd för sökt verksamhet. Projektet planeras att påbörjas under 2020.

Senaste projekt inom Miljötillstånd

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer →

Miljötillstånd åt VIAVEST

Miljötillstånd

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Läs mer →