Projekt

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Som en del i arbetet med avslutningsplanen har deponins utbredning utretts med utgångspunkt i både historiska flygbilder och genom provgropsgrävning. Mindre delar av deponin har istället för att sluttäckas grävts ur och använts som avjämningsskikt vid sluttäckningen. I samband med dessa arbeten har ENRECON utfört miljötekniska markundersökningar och miljökontroll.

Senaste projekt inom Masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →