Projekt

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Miljötillståndet medger anläggande av ett 30-tal vallar och markjusteringar under 12 års tid och omfattar återanvändande av runt 1 miljon ton schaktmassor från Göteborgsregionen. ENRECON fungerade som projektstöd vid förankring hos markägaren, Göteborgs stad samt som ansvariga för framtagande av alla handlingar och ansökningar för nödvändiga tillstånd. Anläggandet startade i januari 2018.

Projektet utförs inne på golfbaneområdet som ligger inom Lärjedalens dalgång vilket kräver god planering och stor hänsyn till golfare, naturvärden samt geotekniska förhållanden. Under anläggandet utför vi miljökontroll omfattande stickprovsmässig mottagningskontroll av inkommande massor, säkerställande av funktion av skyddsåtgärder för att minimera negativ påverkan på naturmiljön och genomförande av uppföljande vattenprovtagning i intilliggande vattendrag.

Senaste projekt inom Masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →