Tjänster

Miljötillstånd

Vi tar dig genom tillståndsprocessen

Vi hjälper dig genom tillståndsprocessen

Vi tar dig genom tillståndsprocessen

ENRECON har ofta en projektledande funktion där vi är tidigt engagerade i processen och inte bara tar fram relevanta handlingar utan även planerar verksamheten och tillståndsprocesserna i ett mer strategiskt perspektiv.

Vi brukar alltid inleda med ett uppstartsmöte där vi tillsammans med dig som kund går igenom den planerade verksamheten och planerar processen.

För tillståndspliktiga verksamheter inleds tillståndsprocessen med ett samråd där du som verksamhetsutövare oftast tidigt får kunskap om utmaningar och hinder samt vilka områden myndigheter och andra intressenter anser som viktigast avseende din verksamhet eller ditt projekt.

Efter samrådet är genomfört ska en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas och lämnas in vilken beskriver verksamheten eller projektet och dess inverkan på miljön.

Efter eventuella kompletteringar, yttranden och bemötanden, eventuell syn och förhandling beslutar miljöprövningsdelegationen (länsstyrelsen) eller mark- och miljödomstolen i ärendet.

Blir det ett avslag eller oskäliga villkor eller krav kan beslutet överklagas.

Vi följer dig genom hela processen, håller i möten, tar fram dokumentation och utredningar osv. Vi hjälper dig helt enkelt att dels ta fram det myndigheterna efterfrågar, dels att navigera rätt i processen och dels att hjälpa dig i de olika mer strategiska avvägningar som nästan alltid uppenbarar sig.

Andra tjänster vi erbjuder inom miljötillstånd:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med miljötillstånd

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Läs mer →

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer →

Miljötillstånd åt VIAVEST

Miljötillstånd

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Läs mer →