Tjänster

Förorenade område

Miljökontroll

Miljökontroll

Miljökontroll

Det är viktigt att göra rätt när man vidtar åtgärder, exempelvis grävarbeten, i ett förorenat område.

Viktigt att känna till är att sanering och grävning i förorenade områden normalt betraktas som miljöfarlig verksamhet och måste anmälas till miljökontoret, en så kallad saneringsanmälan eller § 28-anmälan.

Utöver hjälp med myndighetskontakter kan vi hjälpa till med miljökontroll under arbetet. Vi provtar jord, vatten eller andra medier och vi säkerställer att åtgärdsmålen nås. Det är också väldigt vanligt att springa på oväntade saker vid markarbeten i förorenade områden. När så sker kan vi hjälpa till att hitta lösningar!

Andra tjänster vi erbjuder inom förorenande områden:

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →