Samråd

Här kan publik information för olika projekt inhämtas, exempelvis samrådsunderlag för allmänheten.ENRECON publicerar, på kunds uppdrag, kostnadsfritt underlag i rimlig omfattning i de projekt bolaget är inblandade i. Tveka inte att höra av dig om du som kund till ENRECON önskar publicera dokument (såsom samrådsinformation) här.

Alla samråd

REMONDIS

REMONDIS Sweden AB avser att hos Länsstyrelsen i Västra Götaland söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Bajonetten 18 i Falköping.

Läs mer →

RECOMA AB

RECOMA AB bedriver idag återvinningsverksamhet inom fastigheten Kuggen 14 i Hässleholms kommun enligt miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne.

Läs mer →

Ljungby kommun

Ljungby kommun har tidigare genomfört ett samråd inom ramen för miljötillståndsansökan för fortsatt och utökad verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning.

Läs mer →

WS Skrot & Industriåtervinning AB

WS Skrot & Industriåtervinning AB avser att hos Länsstyrelsen i Västra Götaland söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Degrabo 5:5, i Vårgårda kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall, sortering och mekanisk bearbetning av avfall samt skrotning av bilar och andra fordon.

Läs mer →

Veidekke Industri AB

Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall samt asfaltsproduktion enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheterna Ribbingsberg 1:1 i Vårgårda kommun och Heden 1:5 och Heden 2:1 i Essunga kommun.

Läs mer →

Orust kommun

Orust kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att de befintliga reningsverken är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös.

Läs mer →

Wallhamns hamn

Wallhamn AB planerar att utföra reparationsarbeten samt ny- och ombyggnadsarbeten av kajer i Wallhamns hamn, inom fastigheten Tjörn Vallhamn 3:11 (1) i Tjörns kommun. Inom ramen för projektet planerar Wallhamn AB att komplettera hamnen med en ramp för fartyg med akterramp.

Läs mer →

Sortera

Sortera Recycling avser att hos Länsstyrelsen i Stockholms län söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende utökad återvinningsverksamhet inom fastigheterna Rosersberg 11:92, 11:136 och 11:110, i Sigtuna kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall (mellanlagring), sortering samt mekanisk bearbetning genom krossning och olika typer av siktning av verksamhets-, bygg- och rivningsavfall.

Läs mer →

Sortera

Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för utökad återvinningsverksamhet inom fastigheten Hamnen 22:164. Planerad verksamhet kommer att bedrivas på befintligt verksamhetsområde, men omfatta en större bredd av avfallshantering samt en utökad kapacitet. Ansökan utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.

Läs mer →

Veidekke Industri AB

Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall och asfaltverk enligt 9 kap. miljöbalken samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken på fastigheten Lillhult 1:26.

Läs mer →

Schakt i Väst

Schakt i Väst AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för etablering av en återvinningsanläggning för jordsiktning av icke farligt avfall på fastigheten Åseby 7:2 i Göteborg.

Läs mer →

Platzer

Platzer Fastigheter AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (s.k. Natura 2000-tillstånd) för uppförande av tre byggnader och drift av logistikverksamhet på Arendalsudden inom fastigheten Arendal 764:720 i Göteborg i anslutning till Natura 2000-området Torsviken.

Läs mer →

Orust kommun

Orust kommun har för avsikt att förlägga en trycksatt sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik. Orust kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att avloppsverken i Barrevik och Mollösund är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös.

Läs mer →